Skoči na glavno vsebino

OUTJ

NACIONALNI PROJEKT: OBOGATENO UČENJE TUJIH JEZIKOV – 2

V šolskem letu 2009/2010 in 2010/11 je Srednja šola Domžale v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo sodelovala v razvojnem projektu Sporazumevanje v tujih jezikih in s tem zaposlila tujega učitelja italijanščine. Prijavili smo se na razpis tudi za naslednje razvojno obdobje in bili izbrani kot regionalni center za tuje jezike ter hkrati postali tudi matična šola, kar pomeni, da smo v preteklem šolskem letu imeli na šoli zaposlene tri tuje učitelje tujega jezika in sicer za angleščino, nemščino in italijanščino. Z regijskim centrom se je tuje učitelje in s tem možnost za razvijanje avtentične komunikacije v tujih jezikih približalo tudi drugim šolam v regiji, ki so bile za tako sodelovanje zainteresirane. Projekt se je v tem razvojnem obdobju preimenoval v Obogateno učenje tujih jezikov (OUTJ) in se izvaja s sredstvi Evropskega socialnega sklada. V letošnjem šolskem letu je projekt precej okrnjen, zato imamo v okviru projekta na šoli le tujega učitelja za italijanščino, ki enkrat tedensko timsko poučuje skupaj s slovensko učiteljico italijanščine. V okviru tega projekta bosta oba učitelja italijanščine, pod vodstvom Zavoda za šolstvo, izvedla tudi enodnevno izobraževanje za učitelje z modeliranjem timskega pouka.

 

Sodelujoči v projektu – projektni tim:

mag. Primož Škofic, ravnatelj,

Miranda Kabaj Vončina, vodja projektnega tima,

Andrea Valenti (ZRSŠ)

 

Cilji razvojnega projekta Obogateno učenje tujih jezikov-2:

– usposabljanje učiteljev za inovativno, zahtevam sodobnega časa prilagojeno poučevanje tujih jezikov (medkulturnost, interdisciplinarnost, sodelovalno in timsko poučevanje);

– vpeljevanje novosti v poučevanje tujih jezikov v osnovni in srednji šoli, ki jih še posebej spodbuja Evropska komisija z Novo okvirno strategijo za večjezičnost in svojimi drugimi razvojnimi dokumenti;

– vključevanje dejavne medkulturnosti (poučevanje tujih jezikov v medkulturnih timih);

– uveljavljanje sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku kot kroskurikularnega cilja (v vsebino usmerjeno učenje tujih jezikov, jezikovno ozaveščeno učenje nejezikovnih predmetov, razvijanje strokovne pismenosti v raznih disciplinah in predmetih v tujih jezikih itd.).

 

Dostopnost