Skoči na glavno vsebino

Poklicna matura

OSNOVNE INFORMACIJE

Tajnik ŠMK za poklicno maturo: Vesna Fujs

Govorilne ure: kabinet 019, v času govorilnih ur

Telefon: 040/892-260

Elektronski naslov: vesna.fujs@ssdomzale.si

_____

POMEMBNO

Koledar poklicne mature

Poklicna matura občani (kandidati brez statusa rednega dijaka)

Obrazci

Prvi predmet, slovenščina

Drugi predmet

Tretji predmet: matematika (2. O) , matematika (4. R) ; angleščina (ST, ET), angleščina (TR)

Četrti predmet

_____

Poklicna matura kot zaključek omogoča pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

  • Posameznik si s poklicno maturo pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča kvalificirano zaposlitev.
  • S poklicno maturo se je mogoče vpisati v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja.

Opravljanje poklicne mature

Vpis v posamezni univerzitetni študij ureja 38. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), ki določa, da se v študij po univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem področju lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja in izpit iz enega od predmetov splošne mature. Ustrezni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in predmet mature sta določena s študijskim programom.

Posamezni izpit splošne mature se lahko opravlja v času opravljanja poklicne mature oziroma po opravljeni poklicni maturi.

Kdo lahko opravlja poklicno maturo

 Poklicno maturo lahko opravlja kandidat, ki je:

 − uspešno končal 4. letnik in vse obveznosti iz programa srednjega strokovnega izobraževanja,

− uspešno končal 2. letnik in vse obveznosti iz programa poklicno-tehniškega izobraževanja,

− uspešno končal poklicni tečaj ali

 − opravil mojstrski, delovodski oziroma poslovodski izpit.

Poklicna matura pomeni zaključek šolanja po določenem izobraževalnem programu, zato se kandidat prijavi k njenemu opravljanju, ko izpolni vse obveznosti iz programa na šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na kateri je bil vpisan med šolanjem oz. na kateri je končal zadnji letnik.

Predmeti poklicne mature

Poklicna matura obsega obvezni in splošni del in se opravlja iz štirih predmetov.

Obvezni del sestavljata izpita:

– prvi predmet ali slovenščina,

– drugi predmet ali izpit, s katerim se preverja temeljno strokovno znanje.

Izbirni del obsega dva izpita:

– matematiko ali tuji jezik,

– četrti predmet ali izbiro med različnimi oblikami praktičnega dela v poklicu (izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop in zagovor).

PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Opravljanje poklicne mature za kandidate s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do prilagojenega načina izvajanja mature, urejata Zakon o maturi in Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami. Izvajanje mature je prilagojeno na tak način, da kandidati s posebnimi potrebami lahko izkažejo svoje znanje in sposobnosti.

Kandidat s posebnimi potrebami ob predprijavi k maturi do 15. novembra izpolni tudi vlogo za kandidate s posebnimi potrebami skupaj s šolo, na kateri je vpisan oziroma bo opravljal maturo. Kandidat, ki uveljavlja prilagojeni način ocenjevanja izpitov, k vlogi priloži odločbo o usmeritvi in strokovno mnenje komisije za usmerjanje. Kandidat brez odločbe o usmeritvi predloži poleg vloge za kandidate s posebnimi potrebami tudi ustrezno dokazilo pristojne institucije oziroma mnenje zdravnika specialista za posamezno področje (v nadaljevanju: dokazila).

Dostopnost